Rodo

Obowiązki informacyjne – RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy:

KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów/kontrahentów
Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AVIOMECHANIKA sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 550A, 43-340 Kozy, tel.: 33/822-00-54, e-mail: info@aviomechanika.pl; KRS 0000243047, REGON 240162410, NIP 9372463161
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr tel.: 33/827 80 00; e-mail: iod@aviomechanika.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 3. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
  – podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  – wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  – dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – marketingu produktów lub usług własnych (art.6 ust.1 lit. f RODO).
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (obsługa reklamacji) oraz wypełnienia naszego obowiązku wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych, jak również do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku marketingu bezpośredniego Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmiotom z którymi podpisaliśmy umowy powierzenia np. ANGA Uszczelnienia Mechaniczne sp. z o.o., Certech sp. z o.o., Anga- Serwis sp. z o.o., dostawcy usług IT, firma ochroniarska, niszcząca dokumenty, sprzątająca.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o pracę

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AVIOMECHANIKA sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 550A, 43-340 Kozy, tel.: 33/822-00-54, e-mail: info@aviomechanika.pl; KRS 00000243047, REGON 240162410, NIP 9372463161;
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr tel.: 33/827 80 00; e-mail: iod@aviomechanika.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 3. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu obecnej rekrutacji (art.6 ust.1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. AVIOMECHANIKA będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom z którymi podpisano umowę powierzenia np. ANGA Uszczelnienia Mechaniczne sp. z o.o., Certech sp. z o.o., Anga-Serwis sp. z o.o., dostawca usług IT, firmą niszcząca dokumenty, zamieszczającą ogłoszenia rekrutacyjne, ochroniarską, sprzątającą.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie aplikowałeś lub/i do czasu cofnięcia zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgodny.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres wskazany w pkt I. lub elektronicznej na adres mailowy: iod@aviomechanika.pl.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych do kontaktu z nami (np. pracownicy klienta/kontrahenta)

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AVIOMECHANIKA sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 550A, 43-340 Kozy, tel.: 33/822-00-54, e-mail: info@aviomechanika.pl; KRS 0000243047, REGON 240162410, NIP 9372463161
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr tel.: 33/827 80 00; e-mail: iod@aviomechanika.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Ciebie do kontaktu z nami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na:a. umożliwieniu kontaktowania się z Tobą, wymiany korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą, wynikającą z zawartej umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Ciebie do kontaktu z nami;
  b.  ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Ciebie do kontaktu z nami.
 4. Aviomechanika sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom z którymi podpisano umowę powierzenia np. Anga Uszczelnienia Mechaniczne sp. z o.o., Certech sp. z o.o., Anga-Serwis sp. z o.o., dostawca usług IT, firmą niszcząca dokumenty, ochroniarską, sprzątającą.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy zawartej z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Ciebie do kontaktu z nami, a po rozwiązaniu tej umowy, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Z uwagi na to, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontaktowanie się z Tobą w celach związanych z wykonywaniem umowy, wymianą korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą wynikającą z zawartej umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Ciebie do kontaktu z nami.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Inspektor Ochrony Danych
Diana Pilszak
tel. +48 33 827 80 00 wew. 268
faks +48 33 827 80 11
iod@aviomechanika.pl